Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Tietosuojaseloste

Hyvä asiakkaamme,

EU:n tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) ryhdytään soveltamaan 25. toukokuuta. Tietosuoja-asetus asettaa uusia vaatimuksia kaikille henkilötietojen käsittelyyn osallistuville.
 
Sinä olet meille tärkeä ja kunnioitamme tietojesi salassapitoa, myös uusien säännösten puitteissa. Olemme sovittaneet tietosuojakäytäntömme uusien vaatimusten mukaisiksi ja voit olla rauhallisin mielin asiakastietojesi turvallisesta käytöstä ja säilyttämisestä.

Voit koska vain käydä internetsivuillamme www.lkvtuijahurme.fi tutustumassa rekisteriselosteeseen, jossa on kuvattu toimintatapamme tietojen säilytyksen ja käytön suhteen yksityiskohtaisesti.

Voit aina olla meihin yhteydessä jos sinulla on mitä vain kysyttävää asiaan liittyen.

Asiakastietosi eivät ole muiden kuin henkilökuntamme nähtävissä. Toiminnanohjausjärjestelmäämme sisäänpääsy on rajattu jokaisen työntekijän henkilökohtaisella sisäänkirjautumiskoodilla. Järjestelmämme toimittaja kehittää ja ylläpitää asiakastietojärjestelmää henkilötietosuojalain mukaisesti.

Meillä on käytössä sähköiset asiakaskortit, mutta käytämme edelleen myös paperisia asiakaskortteja. Näitä tietoja säilytetään lukollisessa tilassa. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus ja tarve käsitellä henkilötietoja.

Sähköisesti tallennettujen tietojen osalta henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarve käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma henkilökohtainen sisäänkirjautumiskoodi järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvomme asianmukaisesti. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.

Sinulla asiakkaanamme on oikeus tarkistaa sinua koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuna meille. Tarkistamme lisäksi pyynnön esittäjän henkilöllisyyden. Nämä varmistustoimenpiteet ovat suojaamassa yksityisyyttäsi. Sinulla on oikeus kieltää meitä käsittelemästä sinua koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta tai muuta tutkimusta varten. Kieltoa koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuna Pia Hurmeelle osoitteeseen pia.hurme@lkvtuijahurme.fi.

Tietosuojaseloste

Asiakastietorekisteri
Rekisterinpitäjä: LKV Tuija Hurme Oy
Tietosuojavastaava: Pia Hurme, pia.hurme@lkvtuijahurme.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitus:
Rekisterien pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekistereissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta. Henkilötietoja käytetään myös myynnin edistämiseen, mielipide- tai markkinatutkimukseen, markkinointiviestintään tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Markkinointia, tutkimuksia ja viestintää voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja profiloituna toimenpiteiden kohdentamiseksi. Henkilötietoja käytetään myös suoramarkkinointikieltojen hallintaan.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin LKV Tuija Hurme Oy:n kulloinkin kuuluvien yhtiöiden ja LKV Tuija Hurme Oy:n huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden kanssa, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja yhteyslokin ja tilaushistorian ylläpito. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton LKV Tuija Hurme Oy:n käyttötarkoitusten kanssa tai loukkaa rekisteröityjen yksityisyydensuojaa.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Henkilötietojen käsittely
Toimiston omassa rekisterissä käsitellään ns. toimeksiantopäiväkirjaan sisältyviä tietoja seuraavassa laajuudessa:

Perustiedot, kuten

 • etu- ja sukunimet
 • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelin- ja faksinumerot, sähköpostiosoitteet)
 • henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi
 • kansalaisuus
 • kieli
 • yhteisöä edustettaessa rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot

  Toimistolle antamaan toimeksiantoon ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten

 • toimeksiannon vastaanottopäivä sekä voimassaoloaika
 • toimeksiantosopimuksen sisältö ja ehdot, kuten välitettävän kohteen suunniteltua markkinointia ja myyntihintaa koskevat ehdot sekä välityspalkkiota koskevat ehdot
 • välitettävää kohdetta koskevat tiedot, kuten omistusta ja saantoa sekä mahdollista vuokralaista ja vuokrasuhdetta koskevat tiedot
 • toimeksiannon antamisen yhteydessä annettavat muut tiedot, jotka ovat tarpeen toimeksiannon täyttämiseksi, kuten tieto siitä, kuinka kauan kohdetta on käytetty vakituisena asuntona ja onko kohdetta käytetty yhteisenä kotina rekisteröidyn aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen kanssa sekä mahdollista avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen purkautumisesta ja ositusta tai omaisuuden erottelua koskevat tiedot
 • toimeksiannon hoitamista koskevat tiedot, kuten toimiston järjestämät esittelyt sekä vastaanottamat tarjoukset ja niiden sisältö
 • toimeksiannon mukaista kauppaa tai muuta sopimusta koskevat tiedot, kuten sopijapuolten nimet, sopimuksen kohde, kauppahinta tai vuokran määrä, välityspalkkio ja muut sopimuksen ehdot
 • rahanpesulain edellyttämät tiedot, kuten asiakkaan tuntemistiedot; kopio henkilöllisyystodistuksesta tai henkilöllisyystodistukseen merkityt tiedot, PEP-tiedot eli tiedot siitä, onko henkilö tai tämän perheenjäsen tai yhtiökumppani nyt tai aiemmin ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö sekä tieto tosiasiallisesta edunsaajasta

Muut asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten

 • asiakkuuden alkamis- ja päättymistiedot
 • toimiston sähköisiä palveluita koskevat rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana tai muu tunnistamista koskeva tieto
 • rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot, kuten etsittävän asunnon tai kiinteistön hinta-, sijainti- tms. toive tai kotikäyntiä koskeva pyyntö
 • reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
LKV Tuija Hurme Oy ei luovuta tietoja paitsi yhteistyökumppaneille ja tämä voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton LKV Tuija Hurme Oy:n käyttötarkoitusten kanssa tai loukkaa rekisteröityjen yksityisyydensuojaa. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Digipalveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä toimintoja, kuten Facebookin tykkää-painike, jonka sisältö tulee suoraan Facebookista. Facebook, Google, Twitter ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti.

Rekisterin suojaus
Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Käyttöoikeudet on rajattu niihin henkilöihin, joille pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin on rekisterin käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai muutoin työtehtävien hoitamiseksi tarpeen.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on aina oikeus saada LKV Tuija Hurme Oy:ltä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos LKV Tuija Hurme Oy käsittelee henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tässä asiakirjassa kuvattujen tietojen lisäksi myös jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää LKV Tuija Hurme Oy:ltä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös aina oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Kaikki tässä kohdassa tarkoitetut pyynnöt ovat osoitettava yllä mainitulle tietosuojavastaavalle. Yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuna Pia Hurmeelle osoitteeseen pia.hurme@lkvtuijahurme.fi. Tarkistamme lisäksi pyynnön esittäjän henkilöllisyyden. Nämä varmistustoimenpiteet ovat suojaamassa yksityisyyttäsi.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
LKV Tuija Hurme Oy pitää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta ja henkilötietojen käyttötarkoitusta Suomen lainsäädännön mukaisesti.